Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2013

8177 42a1
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
8211 9d11
Reposted fromcranberry cranberry
8341 428d
Reposted fromLaughingMonkey LaughingMonkey
8055 f973
Reposted fromleonesse leonesse
Reposted fromfoxgallagher foxgallagher viam4r1o m4r1o
Reposted fromkanusia kanusia viam4r1o m4r1o
4373 a573
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viam4r1o m4r1o
5384 e16e
Reposted fromwrite-url-here write-url-here viam4r1o m4r1o

February 19 2013

Reposted fromstoffelxx stoffelxx viapapaj papaj
best friends
Reposted fromfabz fabz viapapaj papaj

February 17 2013

9618 b845
Reposted frommartiqe martiqe
9617 1633
Reposted fromnoirceur noirceur

February 16 2013

Przyszłość jest zawsze całością, jednolitością. Wszyscy jesteśmy w niej wysocy i szczęśliwi. Dlatego właśnie przyszłość zawodzi. Nigdy nie stanie się okrutynym a zarazem szczęśliwym światem, który chcemy z niej stworzyć.
— ,,Cosmopolis" Don DeLillo
Reposted fromostatni ostatni
3494 dc00
Reposted frommorsmorski morsmorski
3559 dcf4
Reposted fromembraceore123 embraceore123
3604 7a74
Reposted fromilais ilais
3676 cce3
Reposted fromcygaretka cygaretka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl